Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiotem działalności Zespołu jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie przedszkola i szkoły podstawowej.

Dyrektor Zespołu kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły i prowadzi ewidencję spełniania obowiązku. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Szczegółowe cele i zadania określa statut Szkoły i Przedszkola.

Najważniejsze kategorie spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych:

  • wcześniejsze rozpoczęcie nauki  przez dziecko pięcioletnie,
  • odroczenie obowiązku szkolnego,
  • spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą,
  • skreślenie ucznia z listy uczniów,
  • indywidualny program lub tok nauki.

Ocenianie, egzaminowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu z dnia 10.06.2015 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

W sprawach dotyczących oceniania i promowania nie prowadzi się postępowania administracyjnego i nie stosuje się Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Podstawę programową określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkolno- Przedszkony nr 1 w Łodzi
data: 13-04-2016
wytworzył: Aneta Bartczak
data: 13-04-2016
data: 13-04-2016
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

    Statystyka odsłon tej strony:

    Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 242